โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


เป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการประทับใจเข้าสู่เว็บไซต์ [TH]

ค่านิยมองค์กร

หัวใจใฝ่บริการ พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เรื่องผู้ป่วยเป็นสำคัญ สมานฉันท์ในการทำงาน
บูรณาการแบบองค์รวม ร่วมสร้างเสริมเพิ่มพลังสู่ชุมชน โรงพยาบาลชัยภูมิ.

พันธกิจ(Mission)

ให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพในระดับตติยภูมิที่มุ่งเน้นพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวใจ และทารกแรกเกิด

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพที่มีคุณภาพแบบองค์รวม

พัฒนาเครือข่ายในการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการและระบบการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย

ร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยด้านสุขภาพ