ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_fluti 125_25 + insulin mix 70_30 • 921 kB • spec+pp_fluti 125_25 + insulin mix 70_30 • 781 kB • ราคากลาง_fluti 125_25 + insulin mix 70_30 • 63 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. spec+pp_cyclosporin+hydralazine+fenofibrate • 2 MB • ราคากลาง_cyclosporin+hydralazine+fenofibrate • 59 kB • ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_cyclosporin+hydralazine+fenofibrate • 948 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_nicardipine+amiodarone+norepi • 964 kB • spec+pp_ nicardipine+amiodarone+norepi • 2 MB • ราคากลาง_ nicardipine+amiodarone+norepi • 75 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_octreotide + omeprazole • 926 kB • spec+pp_octreotide + omeprazole • 747 kB • ราคากลาง_octreotide + omeprazole • 53 kB •