ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_fluti_salmet 250-50 + • 804 kB • spec_Fluti_salmet 250-50 +( 4 รายการ) • 980 kB • ราคากลาง_Fluti_salmet 250-50 +( 4 รายการ) • 95 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin aspart + • 798 kB • spec_Insulin aspart +4 รายการ • 976 kB • ราคากลาง_Insulin aspart +4 รายการ • 89 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_EPO beta 5000+ • 769 kB • spec_EPO beta5000 + Sevalamer • 589 kB • ราคากลาง_EPO beta5000 + Sevalamer • 59 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ราคากลาง Sitagliptin + • 321 kB • ราคากลาง Sitagliptin + • 321 kB • ประกาศ+เอกสาร ยา 3 รายการ • 822 kB • spec sitagliptin • 505 kB •