ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (Electrode)

1.ประกาศ  ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า (Electrode) 2.ประกาศ ประกวดราคาซื้อถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ertapenem ๑ g powder for injection                       จำนวน   ๒,๒๐๐ ขวด ๒. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection     จำนวน  ๑๒,000 ขวด ประกาศ-เอกสาร ertapenem+colistin.pdfSpec_ertapenem+colistin 1.pdfราคากลาง ertapenem+colistin 1.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) meropenem 1 g powder for solution for injection       จำนวน 42,000 ขวด ประกาศ-เอกสาร meropenem.pdfSpwc_meropenem 1.pdfราคากลาง meropenem 1.pdf