โครงการคัดกรองต้อหิน

วันที่ 30 มีค กลุ่มงานจักษุ รพ.ชัยภูมิ ได้จัดโครงการคัดกรองต้อหิน ในงานประกอบการคัดกรองต้อหินแกบุคคลากรทั่วไปและใน รพ. อีกทั้งยังมี เวทีเสวนาให้ความรู้โรคต้อหินโดยทีมจักษุแพทย์และ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เปิดดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ รพ.ชัยภูมิ กับทาง รพ.ราชวิถี. เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผ่าตัด ส่องกล้อง MIS (minimal invasive surgery)

ขออนุญาติ ประชาสัมพันธ์จาก หน่วย ศัลยกรรมยูโรวิทยา. ภาคศัลยกรรม. ครับ =>เสร็จสิ้นไปอีกงาน ครับ สำหรับ โครงการ เครือข่ายความร่วมมือ กับทาง รพ. ราชวิถี. เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผ่าตัด ส่องกล้อง MIS (minimal invasive surgery) ในงาน มีทั้งการประชุม บรรยาย วิชา การ. และ การผ่าตัด live demonstrate. ซึ่งได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ การผ่าตัด มากมายครับ ทั้งนี้. ต้องกราบขอบพระคุณ. ท่าน ผอ. , อ ณรงค์ศักดิ์, อ.สุรชัย หัวภาค ศัลยกรรม. ที่ให้การ สนับสนุน ครับ และ ขอบพระคุณ ทางทีมงาน ดมยา ,ทีมงาน ห้องผ่าตัดทุกท่าน. ที่ทำให้งานสำเร็จ ลุล่วงไปด้วย…

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) rivaroxaban ๒๐ mg film-coated tablet          จำนวน        ๗,๒๐๐ เม็ด glipizide ๕ mg tablet                                 จำนวน  ๔,๘๐๐,๐๐๐ เม็ด fenofibrate ๑๐๐ mg capsule                       จำนวน    ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) hyaluronate sodium ๒๐ mg/๑.๑ mL solution for injection, ๑.๑ mL prefilled syr  จำนวน ๑,๓๐๐ หลอด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๑,๖๘๘,๖๘๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   1.ประกาศ