สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา   cefazolin ๑ g powder for solution for injection, ๑ vial จำนวนประมาณ ๕๕,๐๐๐ vial  สัญญา

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)            ๑. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL solution for injection, ๕ mL      จำนวน ๔,๘๐๐ ขวด              ๒. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL oral solution, ๓๐๐ mL             จำนวน   ๓๔๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง