ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 779,923.00 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน)  ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลชัยภูมิ กลุ่มงานเภสัชกรรม Thu, May 16, 2:57 PM (4 days ago) to me ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน ๑,๕๒๙,๔๗๔.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)   ประกาศเผยแพร่แผน