4_ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน ๓,๐๕๒,๗๕๒.๘๐ บาท  (สามล้านห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)  ประกาศเผยแพร่แผน