ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ceftazidime ๑  g powder for solution for injection        จำนวน  ๗๐,๐๐๐ ขวด ๒. ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection          จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. fosfomycin ๔ g powder for solution for injection   จำนวน   ๗,๒๐๐ ขวด            ๒. cefazolin ๑ g powder for solution for injection      จำนวน ๕๕,๐๐๐ ขวด            ๓. cefixime ๑๐๐mg capsule                                   จำนวน ๗๕,๐๐๐ เม็ด ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง