ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ๑. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection           จำนวน  ๙,000 ขวด              ๒. vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion     จำนวน  ๘,๐๐๐ ขวด ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ๑. fosfomycin ๔ g powder for solution for injection   จำนวน   ๗,๒๐๐ ขวด              ๒. cefazolin ๑g powder for solution for injection      จำนวน ๕๕,๐๐๐ ขวด             ๓. cefixime ๑๐๐ mg capsule                                   จำนวน ๗๕,๐๐๐ เม็ด ร่างประกาศ / ร่างเอกสาร / สเปค / ราคากลาง