ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน ๔,๙๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๔,๕๙๕,๕๕๘.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๒,๓๒๒,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๑,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ประกาศ