ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๔,๒๘๑,๐๒๗.๒๐ บาท  (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์)  ประกาศเผยแพร่แผน

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. amino acids 60 g/1.904 L + glucose 135 g/1.904 L + lipids 54 g/1.904 L,    emulsion for infusion, 1.904 L bag  จำนวน  ๗๐๐ ถุง   ๒. triptoreline 11.25 mg powder for solution for injection    จำนวน ๑๐๐ ชวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562           รวมวงเงิน ๔,๓๒๐,๓๐๐.๐๐ บาท  (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)      ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๒,๘๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)4ตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)4ตำแหน่ง ประกาศ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมวงเงิน ๓,๓๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน