ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) deferasirox ๒๕๐ mg tablet                            จำนวน ๙,๘๕๖ เม็ด    1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. aflibercept 40 mg/ml in 0.278 ml                      จำนวน      ๖๐ ขวด   ๒. sodium hyaluronate ophthalmic solution 0.18%          จำนวน ๔๘,๐๐๐ หลอด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32 รายการ

ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 32 รายการ 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง

ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจของโรงพยาบาลชัยภูมิ

ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 2 ปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1 ประเภททีม เครือข่ายมิตรภาพบำบัด เพื่อนเสริมเพิ่มพลังจากคนจริงจังที่จริงใจ ปี 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ระยะเวลาในการรับรอง   วันที่  26  พฤษภาคม  2553 – วันที่  30  มิถุนายน  2557 ได้รับรางวัลชมเชย ภาพถ่ายยายยิ้ม  เรายิ้ม ปี 2553  ในการประชุม HACC นครราชสีมา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผู้ป่วย ในการประชุมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย มิตรภาพบำบัดโรคเรื้อรัง ปี 2553               ผ่านการรับรองซ้ำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ปี 2553 ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) บันไดขั้นที่ 2 ปี 2553 (ต่ออายุ)…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๒,๗๑๐,๐๙๖.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าสิบหกบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เวชภัณฑ์ยา  จำนวน ๒ รายการ รวมวงเงิน ๑,๘๔๗,๒๔๘.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน