ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ๑. Blood warmer จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๒. Difficult Laryngoscope Blade จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (Blade สําหรับต่อ Video) ๓. เครื่องควบคุมความปวด (IV Patient control analgesia) จํานวน ๔ เครื่อง ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง