ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๑. sevoflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, ๒๕๐ mL              จำนวน    ๓๒๐ ขวด ๒. cisatracurium ๑๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL                 จำนวน  ๖,๐๐๐ หลอด ๓. desflurane ๑๐๐ mL/๑๐๐ mL inhalation vapour, liquid, ๒๔๐ mL      จำนวน   ๑๔๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ๑. levetiracetam ๑๐๐ mg/mL solution for injection, ๕ mL      จำนวน   ๑,๓๖๐ ขวด ๒. tranexamic acid ๕๐ mg/mL solution for injection, ๕ mL      จำนวน ๒๔,๐๐๐ หลอด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ( นิติกร , จพ.การเงินและบัญชี และนวก.คอมพิวเตอร์ )

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา (นิติกร,จพ.การเงินและบัญชี และนวก.คอมพิวเตอร์) ประกาศ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้ววยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑ Blood warmer จำนวน ๑ ชุด ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๒. Difficult Laryngoscope Blade จำนวน ๑ ชุดราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๓. เครื่องควบคุมความปวด (IV Patient control analgesia ) จำนวน ๔ เครื่อง ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  ๒  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เครื่องตรวจสมรรถปอด          จำนวน        ๒ เครื่อง ราคา ๕๒๐,๐๐๐ บาท เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแบบอัตโนมัติ (Infusion pump) จำนวน ๑๓ เครื่อง ราคา ๖๒๔,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสารสเปค รายการที่ 1 เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดสเปค รายการที่ 2 เครื่องให้สารละลายทางหอลดเลือดดำราคา เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดราคา เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๑,๐๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ๑. เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ ๒๘ หัว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท ๒. เครื่องละลาย FFP จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๘๐,๐๐๐ บาท ๓. ตู้เย็นเก็บเกล็ดเลือดขนาดไม่น้อย จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสารสเปค รายการที่ 1 เครื่องปั่นแยกสิ่งส่งตรวจ 28 หัวสเปค…

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) octreotide ๑๐๐ mcg/mL solution for injection, ๑ mL      จำนวน ๑๐,๐๐๐ หลอด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) phenytoin sodium ๒๕๐ mg/๕ mL solution for injection, ๕ mL  จำนวน ๘,๐๐๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. fluticasone ๑๒๕ mcg/dose + salmeterol ๒๕ mcg/ dose pressurised inhalation จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด ๒. fluticasone ๕๐๐ mcg/dose + salmeterol ๕๐ mcg/ dose inhalation powder   จำนวน ๑,๖๐๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง