Website Security Policy

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์โรงพยาบาลชัยภูมิ ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยภูมิ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง โรงพยาบาลชัยภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (CreditCard Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลชัยภูมิ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่…

กรมอนามัย แนะ ซื้อน้ำแข็งผ่านมาตรฐาน GMP ลดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. กรมอนามัย แนะ ซื้อน้ำแข็งผ่านมาตรฐาน GMP ลดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ • ERROR •

test feed

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ° »ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´»ÃСǴÃÒ¤Ò¨éÒ§¡èÍÊÃéÒ§ÈÙ¹Âìà¤Ã×èͧÁ×Íá¾·Âì ¾×é¹·ÕèãªéÊÍ»ÃÐÁÒ³ ñ÷õ.öö µÒÃÒ§àÁµÃ âç¾ÂÒºÒŪÑÂÀÙÁÔ µÓºÅã¹àÁ×ͧ ÍÓàÀÍàÁ×ͧªÑÂÀÙÁÔ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÑÂÀÙÁÔ ¨Ó¹Ç¹ ñ ËÅѧ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)on 8 August 2022 at 00:00 «×éÍà¤Ã×èͧ¡ÃÍ¡¹éÓ ª¹Ô´ ó ·èÍ ¨Ó¹Ç¹ ó à¤Ã×èͧ â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 8 August 2022 at 00:00 »ÃСǴÃÒ¤Ò«×éÍâ¤Á俼èҵѴãË­èâ¤Á¤Ù袹ҴäÁè¹éÍ¡ÇèÒ ñóð,ððð ÅÑ¡«ì ËÅÍ´áÍÅÍÕ´Õ ´éÇÂÇÔ¸Õ»ÃСǴÃÒ¤ÒÍÔàÅç¡·Ã͹ԡÊì (e-bidding)on 8 August 2022 at 00:00 «×éÍÇÑÊ´ØÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì ¨Ó¹Ç¹ ñ ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 8 August 2022 at 00:00 «×éÍÇÑÊ´ØÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì ¨Ó¹Ç¹…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน 2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ertapenem ๑ g powder for injection                       จำนวน   ๒,๒๐๐ ขวด ๒. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection     จำนวน  ๑๒,000 ขวด ประกาศผู้ชนะ ertapenem+colistin.pdf