ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ถุงมือผ่าตัด) และราคากลาง

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ถุงมือผ่าตัด) และราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  13 รายการ