ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๓,๑๙๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๓,๔๐๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) insulin glargine ๑๐๐ iu/mL solution for injection, ๓ mL pre-filled pen จำนวน ๔,๒๐๐ หลอด Insulin aspart ๓๐ iu/mL + insulin aspart protamine ๗๐ iu/mL suspension for  injection, ๓ mL cartri จำนวน ๑๒,๐๐๐ หลอด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง