กรมอนามัย แนะ ซื้อน้ำแข็งผ่านมาตรฐาน GMP ลดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. กรมอนามัย แนะ ซื้อน้ำแข็งผ่านมาตรฐาน GMP ลดเสี่ยงปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ • ERROR •

test feed

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ° »ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´«×éÍàǪÀѳ±ìÂÒ ¨Ó¹Ç¹ ñ ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 16 July 2024 at 00:00 «×éÍàǪÀѳ±ìÂÒ ¨Ó¹Ç¹ ò ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 16 July 2024 at 00:00 «×éÍàǪÀѳ±ìÂÒ ¨Ó¹Ç¹ ñ ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 15 July 2024 at 00:00 «×éÍÇÑÊ´ØÊӹѡ§Ò¹áÅÐẺ¾ÔÁ¾ì ¨Ó¹Ç¹ ø ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 15 July 2024 at 00:00 «×éÍÇÑÊ´ØÊӹѡ§Ò¹áÅÐẺ¾ÔÁ¾ì ¨Ó¹Ç¹ õ ÃÒ¡Òà â´ÂÇÔ¸Õ੾ÒÐà¨ÒШ§on 15 July 2024 at 00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน 2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ertapenem ๑ g powder for injection                       จำนวน   ๒,๒๐๐ ขวด ๒. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection     จำนวน  ๑๒,000 ขวด ประกาศผู้ชนะ ertapenem+colistin.pdf

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet          จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ เม็ด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ mL solution for injection , ๐.๖ mL prefilled syr  จำนวน ๘,๔๐๐ หลอด ๒. omeprazole ๔๐ mg powder for solution for injection     จำนวน    ๓๘,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ/ร่างเอกสารSpecราคากลาง