ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  4  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. alteplase 50 mg powder for solution for injection                   จำนวน ๘๐ ขวด ๒. bortezomib 3.5 mg powder for solution for injection, 10 mL     จำนวน ๒๐ ขวด ๓. norepinephrine 4 mg/4 mL for infusion, 4 mL                 จำนวน ๑๒,๐๐๐ หลอด ๔. rabies vaccine (chicken embryo cell) 2.5 iu powder for solution…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. fenoterol 50 mcg/dose + ipratropium bromide 20 mcg/dose pressurised inhalation  จำนวน ๖,๖๐๐ ขวด ๒. atorvastatin 40 mg tablet                                     จำนวน   96,000 เม็ด ๓. fluticasone furoate 27.5 mcg/ dose nasal spray       จำนวน    3,200 ขวด ประกาศผู้ชนะ atorvas+feno+fluti.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๒,๘๗๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่ Carvedilol+enalapril.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๑,๘๐๗,๑๔๖.๔๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ประกาศเผยแพร่ Rivarox+glipi+fenofibart.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน ๒,๒๙๕,๑๕๐.๐๐ บาท    (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่ hyaluronate.pdf

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การซื้อหมึกพิมพ์ ด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การซื้อหมึกพิมพ์ ด้วยตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เอกสารที่เกี่ยวข้อง