ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รวมวงเงิน ๒,๖๑๖,๔๘๘.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน enoxa+omeprazole_inj.pdf รวมวงเงิน ๔,๕๒๘,๖๖๘.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน insulin_glargine+insulin_aspart.pdf วงเงิน ๒,๘๘๖,๘๖๐.๐๐ บาท    (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน valproate_500_ครั้งที่2.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  3  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. amoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ๒. ceftazidime 1 g powder for solution for injection                      จำนวน   ๖๖,๐๐๐ ขวด ๓. ceftriaxone 1 g powder for solution for injection                       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด ประกาศผู้ชนะ Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. deferasirox 250 mg tablet                                              จำนวน 3,920 เม็ด ๒. desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection  จำนวน 4,200 ขวด ๓. beractant 25 mg/mL endotracheopulmonary instillation, 8 mL จำนวน 28 ขวด ประกาศผู้ชนะ defera+defero+beractant.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ ปและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ ปและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. ertapenem ๑ g powder for injection                       จำนวน   ๒,๒๐๐ ขวด ๒. colistin ๑๕๐ mg powder for solution for injection     จำนวน  ๑๒,000 ขวด ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร ertapenem+colistin.pdfSpec_ertapenem+colistin.pdfราคากลาง ertapenem+colistin.pdf

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) meropenem 1 g powder for solution for injection       จำนวน 42,000 ขวด ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร meropenem.pdfSpwc_meropenem.pdfราคากลาง meropenem.pdf