ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ICU)

Anonymous VoteSign in with Wordpressระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ งานผู้ป่วยนอกดีมากดีพอใช้แย่แย่มากสลิปเงินเดือนหรือสลิปเงินทอนข้อเสนอแนะบันทึก×Username or Email AddressPasswordLog InNo account? Register hereForgot password

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. amoxicillin 875 mg + clavulanic acid 125 mg film-coated tablet จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ เม็ด ๒. ceftazidime 1 g powder for solution for injection                      จำนวน   ๖๖,๐๐๐ ขวด ๓. ceftriaxone 1 g powder for solution for injection                       จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdfร่างเอกสาร_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdfS_Amoxicla+Cefta+Ceftri.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. deferasirox 250 mg tablet                                                    จำนวน ๓,๙๒๐ เม็ด ๒. desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection        จำนวน ๔,๒๐๐ ขวด ๓. beractant 25 mg/mL endotracheopulmonary instillation, 8 mL จำนวน      ๒๘ ขวด ร่างประกาศ_defera+defero+beractant.pdfร่างเอกสาร_defera+defero+beractant.pdfSpec_defera+defero+beractant.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection in pre-filled syringe,0.3 mL prefilled syr   จำนวน ๕,๐๔๐  หลอด ร่างประกาศและร่างเอกสาร_epoetin.pdfSpec_epoetin.pdfราคากลาง_epoetin.pdf