ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561รวมวงเงิน 3,๒๗๓,๑30.-บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)  ประกาศเผยแพร่แผน.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL                         จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ ขวด๒. dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion,1 L จำนวน ๕๔,๐๐๐ ขวด ประกาศ-เอกสาร NSS100+D-5-0.5S1000.pdf S_NSS100+D-5-0.5S1000 1.pdf ราคากลาง_NSS100+D-5-0.5S1000.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)๑. sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L     จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ ขวด๒. water solution for infusion, 100 mL                                     จำนวน   ๖๐,๐๐๐ ขวด ประกาศ-เอกสาร NSS1000+SW100.pdf Spec_NSS1000+SW100 1.pdf ราคากลาง_NSS1000+SW100.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  2  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L จำนวน ๘๒,๐๐๐ ขวด ๒. dextrose 5 g/100 mL solution for infusion,100 mL           จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด ประกาศ-เอกสาร NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf Spec_NSS_irrigation1000+D-5-W100 1.pdf ราคากลาง_NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

๑. sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution, 1 L จำนวน ๘๒,๐๐๐ ขวด ๒. dextrose 5 g/100 mL solution for infusion,100 mL           จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf ร่างเอกสาร NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf Spec_NSS_irrigation1000+D-5-W100.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

๑. sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 100 mL                         จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ ขวด   ๒. dextrose 5 g/100 mL + sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion,1 L จำนวน ๕๔,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ NSS100+D-5-0.5S1000.pdf ร่างเอกสาร NSS100+D-5-0.5S1000.pdf S_NSS100+D-5-0.5S1000.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding)

๑. sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion, 1 L     จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ ขวด ๒. water solution for infusion, 100 mL                                     จำนวน   ๖๐,๐๐๐ ขวด ร่างประกาศ NSS1000+SW100.pdf ร่างเอกสาร NSS1000+SW100.pdf Spec_NSS1000+SW100.pdf

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet                          จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ เม็ด ๒. nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL   จำนวน ๖,๒๐๐ หลอด ร่างประกาศ valpro+nicar.pdf ร่างเอกสาร valpro+nicar.pdf Spec_valproate_500+nicardipine.pdf