ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือด

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อชุดตรวจระดับแก๊สสารอิเล็กโตรไลท์ และเมตาโบไลท์ในเลือด

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยา Epoetin alfa 5,000 iu/500 mcl solution for injection in pre-filled syrinr,500 mcl pre-filled syring จำนวน 7,200 หลอด ปรกาศ Epoetin alfa Spec ราคากลาง epoetin alfa

ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ

๑. ยา Rabies immunoglobulin from horse 1,000 IU/5 ml injection      จำนวน ๑,๖๐๐ ขวด ๒. ยา Rabies immunoglobulin from human 300 IU/2 ml injection     จำนวน   ๔๒๐ ขวด  ประกาศ erig+hrig.pdf Spec_erig+hrig.pdf ราคากลาง erig+hrig.pdf