ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยา calcium chloride dihydrate 18.3 mg/100 ml+dextrose 1.5 g/100 ml solution for peritoneal dialysis,5 L bag จำนวน 6,400 ถุง  ประกาศ Peritoneal.pdf  Spec_Peritoneal 1.pdf ราคากลาง 15.pdf

ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยา epoetin alfa 5,000 iu/500 mcl solution for injection in pre-filled syring’500 mcl pre-filled syring จำนวน 7,200 หลอด  ประกาศร่างประกาศ epoetin.pdf  Spec-epoetin.pdf  ราคากลาง epoetin.pdf