ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ถุงมือผ่าตัด) และราคากลาง

ประกาศ  ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (ถุงมือผ่าตัด) และราคากลาง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  13 รายการ

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา Insulin glargine 100 IU/ml in 3 ml injection จำนวน  3,900 ขวด