ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1.ยา Sodium hyluronate 20 mg/1.1 ml injection in 1.1 ml perfilled syring  จำนวน  1,300  หลอด -ประกาศ   -Spec   -ราคากลาง  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง จพ.วิทย์ฯ พยาบาลวิชาชีพ จพ.เภสัชกรรม (สอบวันที่ 30 ธ.ค.59) ห้องประชุมพุทธรักษา รพ.ชัยภูมิ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่ง จพ.วิทย์ฯ พยาบาลวิชาชีพ จพ.เภสัชกรรม  (สอบวันที่ 30 ธ.ค.59)  ห้องประชุมพุทธรักษา รพ.ชัยภูมิ ลิงก์ถาวร:  

ประกาส ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

ประกาส ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gdVJtQTczMURoZTQ