ประกาส ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล

ประกาส ร่างประกาศและร่างประกาศเอกสารประกวดราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทล https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gdVJtQTczMURoZTQ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควันคาร์บอนไดออกไซด์

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควันคาร์บอนไดออกไซด์ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gSks1ZGU4WEZ0Q1k

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยวิกฤตเด็ก อาคารแม่และเด็ก โรงพยาบาลชัยภูมิ https://drive.google.com/open?id=0BwhhdcMr3j8gQkpla3RZVkFzbEE

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารแม่และเด็ก ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติและอาคารแม่และเด็ก ครั้งที่ 2 โรงพยาบาลชัยภูมิ