ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 43,800 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 43,800 Test • ERROR • ร่าง TOR ชุดตรวจ ATK จำนวน 48,300 Test • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 Rapid Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อชุดตรวจโคโรนาไวรัส • ERROR • ร่าง TOR ชุดตรวจ ATK จำนวน 18,900 test • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเ • ERROR •