ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool Examination

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool Examination • 4 MB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาStool Examination • 118 kB • แบบ บก06 เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาStool Examination • 29 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร Hyaluronate ED+ • 769 kB • spec Hyaluronate ED + • 527 kB • ราคากลาง hyaluronate ED + • 60 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร Hyaluronate inj • 749 kB • spec Sod hyaluronate 20 • 138 kB • ราคากลาง Sos hyaluronate 20 • 31 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศและเอกสารประกวดราคาเฃ่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5รายการ • 442 kB • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5 รายการ • 197 kB • แบบ บก06เช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 5 รายการ • 29 kB •