ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Stool examination ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ • 232 kB • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ • 2 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง • 153 kB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อั • 669 kB •

ี้่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ หมวด โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 หมวด • 3 MB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( • 2 MB • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำ • 233 kB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CBC จำนวน ๑ รายการ • 2 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเ • 132 kB •

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine sediment • 102 kB •