ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 6 รายการ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอี • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 45 รายการ พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 45 รายการ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องยาในและห้องเก็บเงิน โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องยาในและห้องเก็บเงิน โรงพยาบาลชัยภูมิ • ERROR •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช • ERROR •

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท วัสดุเย็บแผล จำนวน 11 รายการ 1,498,074.90 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท วัสดุเย็บแผล จำนวน 11 รายการ 1,498,074.90 บาท • ERROR •

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_epoetin beta 5000+ • ERROR • spec_epoetin beta 5000+ 1 • ERROR • ราคากลาง_epoetin beta 5000+ 1 • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_hyaluronate 20 mg in 1 ml (1) • ERROR • spec_hyaluronate 4 (1) • ERROR • ราคากลาง_hyaluronate 1 (1) • ERROR •