ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_cefoperazone_sulbactam+ • ERROR • spec+pp_cefoperazone_sulbactam+ 1 • ERROR • ราคากลาง_cefoperazone_sulbactam+ 1 • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสาร+ประกาศ_methylprednisolone+ • ERROR • spec+pp_methylprednisolone+ 1 • ERROR • ราคากลาง_methylprednisolone+ 1 • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_valproate 500+ • ERROR • spec+pp_ valproate 500+ • ERROR • ราคากลาง_valproate 500+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างเอกสาร+ร่างประกาศ_cisatracurium+ 1 • ERROR • spec+pp_cisatracurium+ 1 • ERROR • ราคากลาง_cisatracurium+ 1 • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างเอกสาร+ร่างประกาศ_cisatracurium+ • ERROR • spec+pp_cisatracurium+ • ERROR • ราคากลาง_cisatracurium+ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HIV Viral load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่อ • ERROR • เอกสารประกว • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเค • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเ • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคร • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อั • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้ • ERROR •