ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเค • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเ • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคร • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อั • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโ • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละ • ERROR •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอีย • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อ • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัต • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_methylprednisolone+ • ERROR • spec+pp_methylprednisolone+ • ERROR • ราคากลาง_methylprednisolone+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_cefoperazone_sulbactam+ • ERROR • spec+pp_cefoperazone_sulbactam+ • ERROR • ราคากลาง_cefoperazone_sulbactam+ • ERROR •