ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. วัสดุการแพทย์ประเภทชุดถุงรับบริจาคโลหิต จำนวน 5 รายการ • ERROR •

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ • ERROR •

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม • ERROR • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาจำนวน 6 รายการ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอี • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 45 รายการ พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 45 รายการ • ERROR •

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องยาในและห้องเก็บเงิน โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการปรับปรุงห้องยาในและห้องเก็บเงิน โรงพยาบาลชัยภูมิ • ERROR •

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช • ERROR •

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท วัสดุเย็บแผล จำนวน 11 รายการ 1,498,074.90 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ประเภท วัสดุเย็บแผล จำนวน 11 รายการ 1,498,074.90 บาท • ERROR •

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลชัยภูมิ • ERROR •