ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_insulin glargine+ 2 • ERROR • spec_insulin glargine+ 2 • ERROR • ราคากลาง_insulin glargine+ 2 • ERROR •

ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ • ERROR • สเปค รายการที่ 1. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 3 สาย • ERROR • สเปค รายการที่ 2. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด • ERROR • สเปค รายการที่ 3. เครื่อง Syringe Driver • ERROR • สเปค รายการที่ 4. เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยกระบอกฉีด • ERROR • สเปค รายการที่ 5. เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 3 สาย • ERROR •