ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  5  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑. alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion จำนวน ๑๘๐ vial ๒. carvedilol ๑๒.๕ mg tablet                                                จำนวน ๔๘๐,๐๐๐ tablet ๓. phenytoin sodium ๑๐๐ mg prolonged-release capsule         จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ capsule ๔. verapamil hydrochloride ๒๔๐ mg prolonged-release tablet   จำนวน ๑๐๘,๐๐๐ tablet ๕. levetiracetam ๑๐๐ mg/๑ mL oral solution, ๓๐๐ mL bottle   จำนวน ๔๐๐ ขวด ร่างประกาศ-ร่างเอกสาร ร่างประกาศและร่างเอกสาร_alteplase+(5รายการ) สเปค Spec_alteplase+(5รายการ) ราคากลาง ราคากลาง_alteplase+(5รายการ)

ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (ราคาอ้างอิง) แบบ บก.06

ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่าย (ราคาอ้างอิง) แบบ บก 06 ..

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณเวชภัณฑ์ยา vancomycin ๕๐๐ mg powder for solution for infusion   จำนวน ๑๐,๐๐๐ vial สัญญา สัญญา_vanco

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๙๖๙,๕๗๑.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ประกาศ ประกาศแผน levetiracetam

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมวงเงิน ๕,๕๓๗,๔๖๔.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) ประกาศ ประกาศแผน aflibercept+

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๒,๖๔๘,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ประกาศ ประกาศแผน1