ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_manidipine+candesartan 1 • ERROR • spec+pp_manidipine+candesartan • ERROR • ราคากลาง_manidipine+candesartan • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ampi2_sulbac+ • ERROR • ประกาศ+เอกสาร_ampi2_sulbac+ • ERROR • spec+pp_ampi2_sulbac+ 2 • ERROR • ราคากลาง_ampi2_sulbac+ 1 • ERROR •