ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 600 เครื่อง/เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน 600 เครื่อง • 180 kB •

ประกาศประกวดราคาจัางก่อสร้างรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศประกวดราคาจัางก่อสร้างรายการปรับปรุงหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ • 7 MB •

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดมือ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดมือ • 123 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก • 2 MB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมั • 823 kB • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเ • 269 kB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่ • 142 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine sediment ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก • 2 MB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่อ • 716 kB • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่ • 284 kB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายล • 154 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_cefoperazone_sulbactam+ • 4 MB • spec+pp_cefoperazone_sulbactam+ 1 • 3 MB • ราคากลาง_cefoperazone_sulbactam+ 1 • 486 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสาร+ประกาศ_methylprednisolone+ • 5 MB • spec+pp_methylprednisolone+ 1 • 2 MB • ราคากลาง_methylprednisolone+ 1 • 324 kB •