ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_valproate 500+ • 4 MB • spec+pp_ valproate 500+ • 3 MB • ราคากลาง_valproate 500+ • 179 kB •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างเอกสาร+ร่างประกาศ_cisatracurium+ 1 • 2 MB • spec+pp_cisatracurium+ 1 • 2 MB • ราคากลาง_cisatracurium+ 1 • 311 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา HIV Viral load ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่อ • 327 kB • เอกสารประกว • 2 MB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะ • 2 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแ • 141 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Quad Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียด • 132 kB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเค • 926 kB • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเ • 2 MB • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคร • 342 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อั • 329 kB • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ • 2 MB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อม • 960 kB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้ • 138 kB •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ RT-PCR Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโ • 297 kB • เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e • 2 MB • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์ • 2 MB • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละ • 127 kB •