ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_epoetin beta 5000+sevelamer • 948 kB • spec_epoetin beta 5000+sevelamer • 489 kB • ราคากลาง_epoetin beta 5000+sevelamer • 58 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ตา-sod hyaluronate 20 mg • 934 kB • spec_ sod hyaluronate 20 mg • 134 kB • ราคากลาง_ sod hyaluronate 20 mg • 32 kB •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_ตา-afibercept • 935 kB • spec_ตา-afibercept • 297 kB • ราคากลาง_ตา-afibercept • 31 kB •