ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดมือ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทกระดาษเช็ดมือ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา CD4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมั • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่ • ERROR •

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา Urine sediment ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก • ERROR • ร่างขอบเขตงาน TOR รายละเอียดการเช่าเครื่อ • ERROR • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายล • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ+เอกสาร_cefoperazone_sulbactam+ • ERROR • spec+pp_cefoperazone_sulbactam+ 1 • ERROR • ราคากลาง_cefoperazone_sulbactam+ 1 • ERROR •

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เอกสาร+ประกาศ_methylprednisolone+ • ERROR • spec+pp_methylprednisolone+ 1 • ERROR • ราคากลาง_methylprednisolone+ 1 • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_valproate 500+ • ERROR • spec+pp_ valproate 500+ • ERROR • ราคากลาง_valproate 500+ • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างเอกสาร+ร่างประกาศ_cisatracurium+ 1 • ERROR • spec+pp_cisatracurium+ 1 • ERROR • ราคากลาง_cisatracurium+ 1 • ERROR •