ประกาศสัญญาซื้อขายผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับงานซักฟอก

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. สัญญา2564-30 • ERROR • ประกาศผู้ชนะผ้าและเครื่องแต่งกายสำหรับงานซักฟอก โรงพยาบาลชัยภูมิ จำนวน 9 รายการ • ERROR •

ร่างประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN) จำนวน ๓๑ รายการ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ฯ • ERROR • ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ • ERROR • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (แบบ บก.06) • ERROR •

ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ • ERROR •