เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ 1,627,320 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 6 รายการ 1,627,320 บาท • ERROR •

เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ 7,481,417.13 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา 32 รายการ 7,481,417.13 บาท • ERROR •

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ร่างประกาศ+ร่างเอกสาร_epoetin beta 5000+ • ERROR • spec_epoetin beta 5000+ • ERROR • ราคากลาง_epoetin beta 5000+ • ERROR •