ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจการแช็งตัวของเลือดพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 1,728,328 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจการแช็งตัวของเลื • ERROR •

ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบมีน้ำยา PAS Double Dose จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 2,054,400 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมชุดถุงรับบริจาคเกล็ดโลหิตแบบมี • ERROR •

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาหาปริมาณเชื้อ HIV จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 3,861,000 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาหาปริมาณเชื้อ • ERROR •

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 1,212,780 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด • ERROR •

ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 3,061,200 บาท

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง.. ประกวดราคาเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาพร้อมน้ำยา • ERROR •