ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ๑. Blood warmer จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓๕๐,๐๐๐ บาท ๒. Difficult Laryngoscope Blade จํานวน ๑ ชุด ราคา ๓๐๐,๐๐๐ บาท (Blade สําหรับต่อ Video) ๓. เครื่องควบคุมความปวด (IV Patient control analgesia) จํานวน ๔ เครื่อง ราคา ๔๘๐,๐๐๐ บาท 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา  จำนวน  1  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  calcium chloride dihydrate ๑๘.๓ mg/๑๐๐ mL + dextrose ๑.๕ g/๑๐๐ mL solution  for      peritoneal dialysis, ๕ L   จำนวน ๕,๑๐๔ ถุง 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๑,๒๑๙,๒๘๖.๔๐ บาท  (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบสตางค์) ประกาศเผยแพร่แผน

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๑,๔๐๓,๔๘๘.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน