ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ceftazidime ๑  g powder for solution for injection        จำนวน  ๗๐,๐๐๐ ขวด   ๒. ceftriaxone ๑ g powder for solution for injection          จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ขวด 1.ร่างประกาศ/ร่างเอกสาร2. Spec3.ราคากลาง