ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน ๔,๙๑๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกาศเผยแพร่แผน