ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. deferasirox 250 mg tablet                                                    จำนวน ๓,๙๒๐ เม็ด ๒. desferrioxamine 500 mg powder for solution for injection        จำนวน ๔,๒๐๐ ขวด ๓. beractant 25 mg/mL endotracheopulmonary instillation, 8 mL จำนวน      ๒๘ ขวด ร่างประกาศ_defera+defero+beractant.pdfร่างเอกสาร_defera+defero+beractant.pdfSpec_defera+defero+beractant.pdf

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

epoetin beta 5000 iu/0.3 mL solution for injection in pre-filled syringe,0.3 mL prefilled syr   จำนวน ๕,๐๔๐  หลอด ร่างประกาศและร่างเอกสาร_epoetin.pdfSpec_epoetin.pdfราคากลาง_epoetin.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

hydralazine hydrochloride 25 mg tablet      จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ เม็ด Levofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion, 150 mL   จำนวน   ๕,๖๐๐ ขวด ประกาศ-เอกสาร hydralazine_25+levoflox_inj.pdf Spec_hydralazine_25+levoflox_inj 1.pdf ราคากลาง_hydralazine_25+levoflox_inj.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet                          จำนวน ๒๒๘,๐๐๐ เม็ด nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection, 10 mL   จำนวน ๖,๒๐๐ หลอด ประกาศ-เอกสาร valproate_500+nicardipine.pdf Spec_valproate_500+nicardipine 1.pdf ราคากลาง_valproate_500+nicardipine.pdf

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 50 mcg/ dose inhalation powder  จำนวน ๖,๖๐๐ ขวดSpec_fluti250_salmeterol50 1.pdfราคากลาง_fluti250_salmeterol50.pdfประกาศ-เอกสาร fluti250_salmeterol50.pdf