ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. valproate sodium ๕๐๐ mg prolonged-release tablet     จำนวน ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด            ๒. valproate sodium ๔๐๐ mg powder and solvent for solution for injection                  จำนวน  ๑,๘๐๐ ขวด  ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง

ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ๑. hydralazine hydrochloride ๒๕ mg tablet               จำนวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ เม็ด            ๒. nicardipine hydrochloride ๑๐ mg/๑๐ mL solution for injection, ๑๐ mL ampoule                  จำนวน ๑๑,๐๐๐ แอมพูล  ประกาศ / เอกสาร / สเปค / ราคากลาง