ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยา  fluticasone 250 mcg/dose + salmeterol 50 mcg/ dose inhalation powder  จำนวน ๖,๖๐๐ ขวด ร่างประกาศ fluti.pdf ร่างเอกสาร fluti.pdf Spec_fluti250_salmeterol50.pdf  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  7,134,674.40  บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) epoetin beta.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน ๔,๐๙๗,๘๐๐.-บาท  (สี่ล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 0.9,1000ml+D5,100ml.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน    4,936,766.-บาท (สี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) nicardipine+Dapakin.pdf

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมวงเงิน  3,248,520.-บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) Fluticasone.pdf